حلال های سیکلو پارافینی

پارافین های حلقوی را سیکلوپارافین می نامند. هیدروکربنهای سیکلوپارافینی‌ای که تمام پیوندهای آزاد اتمهای کربن آنها با هیدروژن ، سیر شده‌اند، نفتن نامیده می‌شوند. حلال های سیکلوپارافینی عموما به عنوان رقیق کننده در لاک الکل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مرکب چاپ کاربرد دارند. سیکلوپارافین ها ، معمولا از هیدروژن‌دار کردن آروماتیکهای مربوطه تهیه می‌شوند.

نام ماده (فارسی):حلال های سیکلو پارافینی
نام ماده (انگلیسی): cyclo paraffines Solvent
نام تجاری (فارسی): حلال های آروماتیک بالا
نام تجاری(انگلیسی): High Aromatic Solvents
مجتمع های تولیدکننده:شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

پارافین (Paraffin) یک ترکیب هیدروکربنی سیر شده که در آن ، تمامی اتمهای کربن موجود در مولکلول ، با پیوندهای ساده به یکدیگر متصلاند و پارفینها یا هیدروکربنهای پارافینی را آلکان نیز میگویند. به عبارت دیگر ، مشخصه هیدروکربنهای پارافینی ، اتصال اتمهای کربن بوسیله پیوندهای ساده است، سایر پیوندها نیز با اتمهای هیدروژن ، سیر شده اند. فرمول عمومی پارافینها CnH2n+2 است. پارافین های حلقوی را سیکلوپارافین می نامند. هیدروکربنهای سیکلوپارافینیای که تمام پیوندهای آزاد اتمهای کربن آنها با هیدروژن ، سیر شدهاند، نفتن نامیده میشوند. در نفت خام ، انواع بسیاری از نفتنها وجود دارد. ولی بجز در مورد ترکیبهای دارای جرم مولکولی اندک ، نظیر سیکلوپنتان و سیکلوهگزان ، معمولا بصورت ترکیبهای جداگانه تفکیک نمیشوند. طبقه بندی آنها با توجه به گستره نقاط جوش صورت میگیرد و خواص آنها بکمک عوامل همبستگی نظیر عامل Kw یا CI تعیین میشود. محصول حلال آروماتیک شامل دو نمونه ۴۰۰ و ۴۰۹ است. بخش اعظم حلال ۴۰۹، از هیدروکربن های آروماتیک (بیش از ۷۵ درصد)، عمدتاً از نوع تولوئن تشکیل شده است. حلال ۴۰۰ با دارا بودن حداقل ۳۰ درصد ترکیبات آروماتیکی، شامل هیدروکربن های پارافینی و سیکلوپارافینی نیز است. موارد مصرف:این حلال ها عموما به عنوان رقیق کننده در لاک الکل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مرکب چاپ کاربرد دارند. همچنین به عنوان رقیق کننده در ساخت چسب ها و به عنوان ماده متشکله تینر نیز مصرف می شوند.

روشهای تولید:
پارافینهای حلقوی ، معمولا از هیدروژندار کردن آروماتیکهای مربوطه تهیه میشوند. سیکلوهگزان از هیدروژندار کردن بنزن بدست میآید. در این رابطه ، فرآیندهای متعددی به ثبت رسیدهاند. هیدروژندار کردن بنزن بر روی پلاتین یا نیکل رانی بر روی پایه آلومین یا سیلیس- آلومین صورت میگیرد. هیدروژن دار کردن ، یک واکنش شدیدا گرمازا است و به ازای هر پوند بنزن تبدیل شده به سیکلوهگزان، ۶۴۰Btu (1150Lcal/Kg)  گرما ایجاد میشود. دمای واکنشگاه از طریق بازگردانی و تزریق بخشی از فراورده سیکلوهگزان به درون واکنشگاه تنظیم میشود.

واکنشهای شیمیایی:
کراکینگ پارافینها کراکینگ کاتالیزی پارافینها ، دارای مشخصات زیر است: تولید مقادیر زیاد هیدروکربنهای C4 و C3 در گازهای کراکینگ شده ، سرعتها و فراوردههای واکنش که بوسیله اندازه و ساختار پارافینها تعیین میشود و همپارش به ساختارهای شاخهدار و تشکیل هیدروکربنهای آروماتیک در نتیجه واکنشهای ثانوی با اولفینها. تاثیر کاتالیزگر بر سرعت واکنش با افزایش تعداد اتمهای کربن مولکول بیشتر میشود، ولی این تاثیر تا زمانی که تعداد اتمهای کربن دستکم به شش نرسیده باشد، قابل توجه نیست.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دو + دو =